Vyhledávání
Podle obvodu hlavy
Barvy
Rychlý kontakt

Čepicecz.cz - každý si vybere

Volejte : +420 723128104

Pište :  info@cepicecz.cz

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.cepicecz.cz. Podmínky blíže upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího.

Kontaktní údaje

Název e-shopu: www.cepicecz.cz

Provozovatel: Marcela Štěrbová

Sídlo: náměstí Svobody 7/1, 385 01 VIMPERK

IČ 75334798

Telefon : +420 72318104

email : info@cepicecz.cz

Kontaktní adresa: náměstí Svobody 7/1, 385 01 Vimperk

Informace

Informace o zboží a ceně uváděné prodávajícím jsou závazné s výjimkou zjevné chyby. Ceny jsou prezentovány včetně DPH a poplatků, kromě nákladů na doručení zboží.

Informace o přijímaných způsobech platby jsou uvedeny ZDE. Prodávající nepožaduje žádné poplatky v závislosti na způsobu platby, vyjma doběrečného.

Podle zákona o evidenci třžeb je prodáváající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u psrávce daně online, v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

Přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou není přijetím nabídky.

Potvrzení obsahu smlouvy uzavřené v jiné než písemné formě, které vykazuje odchylky od skutečně ujednaného obsahu smoluvy, nemá právní účinky.

Převzetí nevyžádaného plnění ze strany kupujícího neznamená přijetí nabídky.

Doručování zboží

Prodávající dodá zboží kupujícímu kompletní, nejpozději do 5dnů od potvrzení objednávky, pokud u jednotlivého zboží neuvádí jinou lhůtu k dodání. Je-li u zobží uvedeno skladem, prodávající zboží odešle nejpozdějido dvou pracovních dnů. Kupující je povinen zboží převzít a zaplatit. Kupujícímu se doporučuje, aby si zboží při převzetí co njedříve překontroloval.

Doklady ke zboží, zejména daňový dkolad, odešle prodávající kupujícímu současně se zbožím. V případě objednání zboží "na dobírku" obdrží kupující doklad až po připsání platby na účet prodávajícího.

Požádá-li o to kupující, potvrdí mu prodávající v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti z vadného plnění a jakým způsobem může kupující práva z nich uplatnit.

Cena a způsob doručení ZDE.

Pro dodávky na Slovensko se neztahuje přeprava zdarma bez ohledu na hodnotu zásilky.

Nepřevezme-li kupující zboží v dohodnuté době  porušením své povinnosti, je povinen prodávajícímu zaplatit poplatek za uskladnění za každý den prodlení ve výši 10Kč, maximálně však 300Kč. Prodávající je oprávněn poté, co kupujícího prokazatelně e-mailem upozorní a poskytne mu novou přiměřenou lhůtu pro převzetí, zboží vhodným způsobem prodat. Náklady na uskladnění a náklady marného dodání zboží z důvodu nedostatku součinnosti na straně kupujícího v nezbytně nutné výši je prodejce oprávněn vůči kupjícímu započíst na výtěžek prodeje.

Zrušení objednávky a odstoupení od smlouvy 

Kupující může odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zbožínebo poslední části dodávky, a to bez ohleduna způsob převzetí zboží či provedení platby.

Uvedená lhůta je určena k tomu, aby se kupující v přiměřeném rozsahu seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží, a to ve stejném rtozsahu jako v kamenné prodejně.

Kupující je oprávněn od smoluvy odstoupit i kdykoliv před dodáním zobží.

Odstoupení od smlouvy kupjící prodávajícímu zašle nebo předá v 14denní lhůtě. Kupující nemusí uvádět důvod, pro který od smlouvy ustupuje. Pro usnadnění komunikace je v vhodné v odstoupení uvést datum nákupu či číslo smlouvy/prodejního dokladu, bankovní spojení a způsob vrácení zboží.

Prodávající je povinen kupujícímu vrátit částku plně odopvídající ceně zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodádní do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to převodem na účet. Nabízí-li prodávající v rámci určitého způsobu dodání zboží několik možností, je povinen kupujícímu nahraditr nejlevnější z nich.

Nejpozději ve stejné lhůtě je kupjící povinen prodávajícímu zaslat nebo předat zakoupené zboží, včetně případných příbalů uvedených i na daňovém dokladu.

Zboží by mělo být vráceno prodávajícímu ( ne na dobírku ) kompletní, nejlépe v původním obalu, nesmí jevit známky opotřebení či poškození. Náklady na vrácení zboží nese kupující.

Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo jinak doručí.

Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího, je prodávající oprávněn vůču kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na vracenou částku.

On-line formulář na odsoupení od smlouvy je dostupný ZDE.

Prodávající je oprávněn od smlouvy odstoupit kdykoliv před dodáním zobží, pokud není objektivně schopen z důvodů na straně třetích osob dodat kupujícímu zboží ve lhůtě přiměřené okolnostem a nebo pokud vyjde najevo, že kupující porušil již dříve uzavřenou smlouvu s prodávajícím.

Prodávající zároveň kupujícího upozorňuje, že smlouva není uzavřena, pokud jsou zde oprávněné pochybnosti o skutečné identitě kupujícího nebo v případě zjevných chyb uváděných v informacích o zboží nebo jeho ceně.

Vrácení části zásilky v případě dopravy zdrama : Dodání zboží  zdrarma je majetkový prospěch, který je vázán a podmiňován celkovou hodnotou kupní smlouvy. V případě, že kupující vrátí v řádné lhůtě do 14 dní bez udání důvodu část zboží, na což má nárok, a hodnota kupní smlouvy se tak sníží pod limitní cenu určenou k dodání zdrama, bude z částky poukázané za vrácené zboží odečtena obvyklá cena přepravného. V opačném případě by se jednalo o bezdůvodné obohacení.

Jakost při převzetí

Pokud má převzaté zboží nedostatky ( např.nemá sjednané nebo oprávněně očekávané vlatnosti, nehodí se k obvyklému nebo sjednanému účelu, není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost, nebo jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním nebo i předsmluvním parametrům), jedná se o vady zboží, za které prodávající odpovídá.

Kupující může u prodávajícího uplatnit nejpozději do dvou let od převzetí zboží podle svého požadavku nárok na bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny; není-li to povaze vady neúměrné ( zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad nebo nové součásti bez vad, týká-li se vada pouze této součásti. 

Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.

Během šesti měsíců od převzetí zboží se předpokládá, že vada zboží existovala již při převzetí zboží.

Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil.

U věcí prodávaných za nižší cenu prodávající neodopvídá za vadu, prokterou byla nižší cena sjednána. Místo práva na výměnu má kupující v těchto případech právo na přiměřenou slevu.

Zákonná práva z vad

Prodávající odpovídá za vady vzniklé po převzetí zboží v 24 měsíční záruční době nebo v době použitelnosti uvedené v reklamě, na obalu zboží nebo v připojeném návodu. V této lhůtě může kupující uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat u vady, která znamená podstatné porušení smlouvy ( bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou) :

  • odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chbějící věci;
  • bezplatné odstranění vady opravou;
  • přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo
  • vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy

Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.

U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy ( bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstanitelnou), má kupující nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny.

Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně ( třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad ( nejméně tři vady současně), může kupující uplatnit právo na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odsoupit od smlouvy.

Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití.

Vyřízení reklamace

Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího nebo osoby určené k opravě bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. Učiní-li tak písemně nebo elektronicky, měl by uvést své kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace.

Uplatnění reklamace ( reklamační list) - formulář ZDE

Kupjící je povinen sdělit prodávajícímu, jaké právo si zvolil při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Změna volby bez souhlasu prodávajícího je možná jen tehdy, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná.

Nezvolí-li kupjící své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy.

Kupující je povinen prokázatr nákup zobží (nejlépe dokladem o koupi). Lhůta pro vyřízení reklamace běží od okamžiku uplatnění (oznámení ) reklamace. Kupjící předá či doručí zboží prodáváajícímu nebo do místa určeného k opravě současně nebo následně po uplatnění reklamace. Zboží by mělo být při přepravě zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození, mělo by být čisté a kompletní.

Prodávající je povinen  bezodkladně, nejpozději do tří pracovních dnů, rozhodnout o rklamaci, případně o tom, že je k rozhodnutí potřebné odborné posouzení. Inofrmaci o nutnosti odborného posouzení kupujícímu v této lhůtě sdělí. Reklamaci, včetně odstranění vady, prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se s kupjícím nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má kupjící stejná práva jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.

Odmítne-li pordáváající vadu věci odstranit, může kupující požadoat přiměřenou slevu z ceny nebo odstoupit od smlouvy.

Záruční doba se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamacedo jejího vyřízení nebo do doby, kdy byl kupjící povinen si věc vyzvednout. Dojde-li k výměně zboží nebo jeho části, uplatní se odpovědnost prodávajícího jako by šlo o koupi nevého zboží nebo jeho části.

Prodávající o vyřízení reklamace může kupjícího inofrmovat podle jeho požadavku e-mailovou zprávou nebo prostřednictvím SMS.

U oprávněné reklamace náleží kupujícímu náhrada účelně vynaložených nákladů.

Adresa pro zaslání (doručení) výrobků zpět v zákonné lhůtě: Marcela Štěrbová, nám.Svobody 7/1, 385 01 VIMPERK 

 

Ochrana osobních údajů

Správcem osobních údajů poskytnutých za účelem plnění předěmtu smouvy je prodávající.

Idetifikační a kontaktní údaje správce (sídlo i kontaktní adresa):

Marcela Štěrbová, www.cepicecz.cz, nám. Svobody 7/1, 385 01  VIMPERK, IČ 75334798, tel. +420 723 128 104, email: info@cepicecz.cz 

Účel zpracování, rozsah osobních údajů a právní zákolad zpracování 

Kupující bere na vědomí, že pro účely uzavření kupní smlouvy, její následné plnění (zpracování objednávky, zajištění vyskladnění a doručení zobží) a případného řešení práv z vadného plnění (relamací) správce zpracuje a uchová v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen GDPR), jeho osobní údaje v následujícím rozsahu: jméno, příjmení, adresa, doručovací adresa, e-mail a telefonní číslo, inofrmace o objednávkách, IP adresa. Právním základem pro zpracování osobních údajů je v souladu s článkem6 odst.1 písm. bú GDPR plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je kupující.

Kategorie příjemců/příjemci osobních údajů

Správce se zavazuje osobní údaje kupujícího neposkytnout jiným subjektům než následujícím zpracovatelům:

a) Smluvnímu dopravci, kterého si kupující zvolí v objednávkovém formuláři, za účelem dodání zboží, přičemž údaje budou poskytnuty v následujícím rozsahu: Jméno, příjmení, adresa, e-mail, telefonní číslo

b) Provozovateli portálu Heukeka.cz za účelem generování a zasílání dotazníků spokojenosti s nákupem v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je internetový obchod zapojen. Právním základem pro zpracování je v tomto případě v souladu s článkem 6 odst.1 písm.f) GDPR oprávněný zájem správce, který spočívávew zjištování spokojenosti kupjícího s nákupem u správce. Zasílání dotazníků se týká všech kupujících, kteří neodmítli zasílání obchodních sděleníve smyslu § 7 odst. 3 zákona o některých službách inofrmační společnosti (č.480/2004 Sb.), a je prováděno po každém nákupu na inernetovém obchodu.Provozovatel portálu Heureka je oprávněn předanou e-mailovou adresu použít výhradně za účelem vygenerování a zaslání dotazníku spokojenosti ve smyslu Podmínek programu Ověřeno zákazníky dostupných zde: sluzby.heureka.cz/napoveda/podminky-a-dulezite-dokumenty/. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky může kupjící kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě námitky nebude dotazníkkupujícímu dále zasílán.

Doba uložení

Osobní údaje budou správcem uloženy po dobu nutnou ke splnění smlouvy (zpracování zboží) či po dobu poskytnuté záruky smuvní.

Kupující bere na vědomí, že správce má dle § 31 czákona o účetnictví (č.593/1991 Sb.), povinnost uschovat účetní dklady a účetní záznamy (faktury) po dobu 5let počínajícíh koncem účetního období, kterého se týkají (to znamená, pokud nakoupíte zboží v průběhu roku 2019, musí být faktura uchována do konce roku 2024). Správce má také povinnost vyplývající z § 47 zákona o správě daní a polatků (č.337/1992 Sb.) uchovat fakturu po dobu 3 let od konce zdaňovacího období, v němž vznikla daňová povinnost související s fakturou ( to znamená, pokud nakoupíte zboží v průběhu roku 2019, musí být faktura pro účely daňového řízení uchována do konce roku 2022). Faktura obsahuje následující osobní údaje: Jméno, příjmení, adresu, telefonní číslo a e-mail. 

Kupjící rovněž bere na vědomí, že správce má dle § 35  zákona o dani z přidané hodnoty (č.235/2004 Sb.) povinnost uchovat daňové dkloady po dobu 10 let od konce zdaňovacího období, ve kterém se plnění uskutečnilo ( to znamená, pokud nakoupíte zboží v průběhu roku 2019, musí být faktura uchována do konce roku 2029). Daňový doklad obsahuje následující osobní údaje: Jméno, příjmení, adresu, telefonní číslo a e-mail. 

Práva kupujícího ve vztahu k osobním údajům 

Kupjící dále bere na vědomí, že dle článků 15 až 21 GDPR má právo:

a) Na přístup k osobním údajům, které sestává z práva získat od správce potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tou tak, má právo získat přístup k těmto osoboním údajům a k inofrmacím vymezeným v článku 15 GDPR.

b) Na opravu nepřesných osobních údajů, které se ho týkají, dále s přihlédnutím k účelůmzpracování má kupjící právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to poskytnutím dodatečného prohlášení dle článku 16 GDPR.

c) Na výmaz ( "právo být zapomenut"), které spočívá v tom, že správce bez zbytečného odkladuvymaže osobní údaje, které se kupjícího týkají, jakmile nebudou potřebné pro účely plknění smlouvy, pokud není dán jiný zákonný důvod pro jejich další zpracování.

d) Na omezení zpracování osobních údajů dle podmínek článku 20 GDPR.

e) Na přenositelnost údajů dle podmínek článku 20 GDPR

f) Vznést námitku proti zpracování osobních údajů dle článku 21 GDPR.

Správce poskytne kupjícímu na žádost informace o přijatých opatřeních v každém případěnejpozději do jednoho měsíce od obdržení žádosti. V případě pochybností o zpracování osobních údajů má kupující právo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů, který je v této oblasti dozorovým orgánem, a podat k němu stížnost.

Kupjící souhlasí s ukládáním tzv. cookies na svém počítači - prodávající nevyužívá cookies k jiným než čistě technickým účelům při vytváření objednávky, provozuje je tak, že neumožňuje identifikovat konkrétní osoby.

 Řešení sporů

Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupjícím řeší obecné soudy.

Kupující, který je spotřebitelem, má podle zákona o ochraně spotřebitele (č.634/1992 Sb.) právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy. Subjektem, který je oprávněn mimosoudní řešení sporu porvádět je Česká obchodní inspekce. Bližší inofrmace jsou dostupné na webových stránkách www.coi.cz.

Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje výlučně na návrh spotřebitele, a to pouze v případě, že se spor nepodařilo s pordávajícím vyřešit přímo. Návrh lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy spotebitel uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé.

Dozor nad dodržováním povinností podle zákona o ochraně spotřebitele (č.634/1992 Sb.) vykonává Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).

Ostatní

Kupujícím se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí spotřebitel, jímž je člověk, který na rozdíl od prodávajícího při uzavírání a plnění smlouvy nejdná v rámci své podnikatelské činnosti ani v rámci samostaného výkonu svého povolání.

Prodávajícím se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí podnikatel, který na rozdíl od kupjícího při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své podnikatleské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.

Kupjící bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahu třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejím určením. Prodáváající má právo zrušit objednávku před osedláním zboží v případě, že došlo k technické závvadě nebo jinému slehání v elektreonickém systému projede zboží. v takových případech bude pordáváající bez prodlení inofrmovat kupujícího pomocí obvyklého komunikačního kanálu (běžně elektronickou poštou nebo telefonem, pakliže byl kontakt uveden v objednávce).  

Ostatní zde neuvedené záležitosti se řídí občanským zákoníkem (č.89/2012Sb.), zákonem o ochraně spotřebitele (č.634/1992 Sb.) a dalšími právními předpisy, ve znění pozdějších právních předpisů.

Smlouva a otázky související se řídí českým právem. Změny obchodních podmínek v jiné než oboustranně odsouhlasené písemné formě jsou vyloučeny.

Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 1. ledna 2019

Nákupní košík
Celková cena: 0 Kč
Počet položek: 0
Zobrazit obsah košíku »
Aktuality

 

Novinky na email
Facebook

Tato webová stránka používá cookies

Na těchto stránkách fungují cookies, které naše společnosti využívají. Jednotlivé typy cookies a jejich dobu zpracování naleznete popsané níže v tabulce. Zvolte prosím Vámi preferovanou variantu. Pokud byste nás potřebovali ohledně výkonu vašich práv v souvislosti se zpracováním cookies kontaktovat, obraťte se prosím na společnost, jejíž stránky procházíte, nebo na našeho Pověřence pro ochranu osobních údajů. Pokud si myslíte, že s osobními údaji nenakládáme, jak bychom měli, máte možnost podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů. Budeme však rádi, pokud se nejdříve obrátíte přímo na nás a budeme tak moct Váš požadavek obratem vyřešit.